Abonnementsbetingelser for Complia

 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

  1. Nærværende abonnementsbetingelser (herefter "Betingelser(-ne)") gælder mellem kunden (herefter "Kunden") og CLOUT (herefter benævnt ”Clout”).

  2. Clout's ydelse er en business-to- business tjenesteydelse (herefter Complia).

  3. Ved accept af Betingelserne og upload af oplysninger om Kunden og dennes medarbejdere (Medarbejderne), giver Kunden Clout og dets leverandører tilladelse til at foretage markedsføring overfor Kunden, herunder ved udsendelse af e-mails, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner eller applikationer, som vurderes interessante for Kunden og/eller Medarbejderne, herunder tredjeparters Apps, som via Applikationens åbne API (”Application Programming Interface”) kan kommunikere med Applikationen og tilbyde supplerende funktionalitet til Kunden og/eller Medarbejderne. Kunden kan skriftligt tilbagekalde sådant samtykke.

  4. Clout er berettiget til i egen markedsføring at anvende Kunden som reference.

  5. Ved accept af Betingelserne accepterer Kunden samtidig Clout's øvrige relevante politikker, herunder Persondata-politik og Cookie-politik, som er tilgængelige i den til enhver tid gældende udgave på Complia's hjemmeside, som en integreret del af disse Betingelser.
 2. OM PRODUKTET OG ABONNEMENTET

  1. Clout's ydelse består af en cloud-baseret applikation (Applikationen), der markedsføres under navnet ”Complia” (i disse Betingelser refereret til som Applikationen), som via selvbetjening giver Kunden mulighed for at administrere behandlinger af persondata. Kunden kan vælge blandt de abonnementstyper, som stilles til rådighed via Complia's hjemmeside.

  2. Clout tilbyder derudover – eller vil tilbyde - visse tilvalgsmoduler, som Kunden mod yderligere betaling kan tilvælge til sit abonnement. Ved tilvalg af sådanne yderligere moduler gælder disse Betingelser og udtrykket Applikationen skal læses som også omfattende de tilvalgte moduler.

  3. Kunden opnår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Applikationen for et ubegrænset antal Medarbejdere, samt til at anvende de integrerede eller tilvalgte valgte tillægsmoduler. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Betingelser før de kan anvendes. Afhængig af hvilken abonnementstype Kunden harvalgt, ydes der desuden visse supplerende services som nærmere beskrevet på Complia's hjemmeside.

  4. Ved tilmelding til Applikationen vælger og indtaster Kunden sit eget unikke brugernavn og password til brug af Applikationen.

  5. Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes af eller for andre end Kunden.
 3. KUNDENS FORPLIGTELSER OG ANSVAR

  1. Kunden og/eller dennes Medarbejdere indlæser selv de oplysninger, som er nødvendige for brug af Applikationen, herunder ved at give Clout tilladelse til at automatisk at indhente oplysninger.

  2. Kunden er ansvarlig for rigtigheden og kvaliteten af de oplysninger, som overføres ved brug af Applikationen, uanset om oplysningerne overføres/indtastes af Kunden eller af Medarbejderne, samt ansvarlig for at sikre, at oplysningerne til enhver tid er opdaterede.

  3. Ved brug af Applikationen, giver Kunden Clout ret til at bruge de indtasterede oplysninger med henblik på Clout's opfyldelse af dets forpligtelser overfor Kunden, ligesom Kunden er forpligtet til at forsyne Clout med alle nødvendige aftaler med tredjeparter, fuldmagter og legitimationsoplysninger, der kræves for at levere den aftalte ydelse via Applikationen.

  4. Kunden er ansvarlig for, at der foreligger samtykke fra Medarbejderne til den databehandling, som er forbundet med brugen af Applikationen.

  5. Kunden må ikke videregive brugernavn og password til tredjemand eller på anden måde tillade andre end Kunden at bruge Applikationen uden, at vedkommende har en direkte aftale med Clout herom, og er selv ansvarlig for enhver disposition over Kundens konti eller brugerprofil i eller via Applikationen. Kunden er berettiget til at give godkendte support-leverandører adgang til Applikationen til brug for konkrete supportopgaver når disse opstår.

  6. Kunden er ansvarlig for at sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Clout's eller Complia's navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.
 4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

  1. Prisen for Kundens abonnement afhænger af hvilket abonnement og hvilke tilvalgsmoduler Kunden har valgt, jf. pkt. 2. Oplysning om prisen for de enkelte abonnementstyper og tilvalgsmoduler findes på Complia's hjemmeside. Alle priser er ekskl. moms.

  2. Priserne kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne bekendtgøres på Complia's hjemmeside samt med e-mail til Kunden. Hvis Kunden ikke er enig i prisændringen, kan Kunden vælge at betragte abonnementet som opsagt med øjeblikkelig virkning, dog således, at Kunden fortsat skal betale for faktisk foretaget brug af Applikationen indtil ophørstidspunktet. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Clout.

  3. Kunden er, til brug for Kundens betaling for brug af Applikationen, forpligtet til at tilmelde en automatisk betalingsløsning via en anerkendt betalingsløsning.

  4. Betales abonnementet ikke rettidigt iværksættes Clout's rykkerprocedure med dertil hørende frister og gebyrer. Kunden accepterer, at rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne email adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Clout

  5. Ved fortsat manglende betaling spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Clout forinden har ophævet abonnementet.

  6. Hvis Kunden betaler et skyldigt beløb for sent, tillægges rente af det forfaldne beløb med 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 5. ABONNEMENTETS VARIGHED

  1. Abonnementet træder i kraft ved tilmelding og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Betingelser. Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved tilmelding til abonnementet.

  2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet eller foretage ændringer af abonnementstype og tilvalgsydelser.

  3. Clout kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Betingelser eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

  4. Clout har ikke ansvar for opbevaring af oplysninger efter aftalens ophør, jf. dog pkt. 6.2.
 6. KUNDENS OG MEDARBEJDERNES DATA

  1. Kunden ejer egne og Medarbejdernes oplysninger, der er indlæst i Applikationen.

  2. Kunden kan til enhver tid kræve at få de indlæste oplysninger udleveret i et læsbart elektronisk format.
 7. UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

  1. Clout gør brug af tredjeparters services, servere og databaser til drift af Applikationen og til dataopbevaring.
 8. DRIFTSSTABILITET

  1. Clout tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Clout's kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, problemer med telekommunikationsforbindelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hackerangreb, vira eller anden form for force majeure. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Clout at genskabe normal drift hurtigst muligt.

  2. Planlagte afbrydelser for vedligeholdelse og opgradering af Applikationen vil blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette såvidt muligt blive varslet forinden.
 9. ÆNDRINGER AF APPLIKATIONEN

  1. Clout er berettiget til løbende at foretage ændringer, opdateringer og forbedringer af Applikationen. Clout er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og eventuelle tilvalgsmoduler. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, jf. pkt. 8.2, og kan påvirke services, herunder oplysninger, uploadet til eller afgivet af Applikationen.
 10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

  1. Applikationen og oplysninger, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens oplysninger, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Clout.

  2. Der sker ingen overdragelse af Clout's og/eller tredjeparters immaterielle rettigheder til Kunden, idet denne ved abonnementet alene opnår en brugsret, jf. pkt. 2.3.

  3. Kunden skal give Clout meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Clout's immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

  4. I forhold til oplysninger, der indlæses af Kunden og/eller Medarbejderne tilhører disse Kunden eller Medarbejderne. Kunden giver Clout og dettes leverandører tilladelse til at bruge disse i det omfang der er nødvendigt for at Clout kan levere deres ydelser via Applikationen.

  5. Kunden indestår for, at de oplysninger, der indlæses, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder oplysninger, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.
 11. OVERDRAGELSE

  1. Clout har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundne selskaber eller tredjemand.

  2. Kunden er ikke berettiget til at overdrage abonnementet eller Kundens brugeradgang til Applikationen til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.
 12. CLOUT'S ANSVAR

  1. Applikationen stilles til rådighed for Kunden, som den er og forefindes, og Clout fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad der fremgår af Betingelserne.

  2. Clout fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med Kundens brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af oplysninger, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

  3. I tilfælde af, at Kunden gør Clout opmærksom på fejl i Applikationen, eller Clout selv bliver opmærksom derpå, er Clout's ansvar begrænset til at rette fejlen.

  4. Clout er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, eller for support ydet af Partnere. Clout kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af oplysningerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger, eller for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab skyldes ansvarspådragende fejl fra Clout's side.

  5. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Clout's samlede ansvar overfor Kunden begrænset til et beløb svarende Kundens abonnementsbetalinger til Clout i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

  6. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Clout mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.
 13. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

  1. Clout og dets medarbejdere har tavshedspligt om alle oplysninger, Clout måtte komme i besiddelse af om Kunden eller dennes Medarbejdere, og er ikke berettiget til at videregive sådanne oplysninger til tredjemand, medmindre sådanne oplysninger er offentligt tilgængelig, eller hvor Clout har fået oplysningerne fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Clout er forpligtet til at videregive oplysningerne ifølge lovgivning eller efter krav fra en myndighed eller domstol, eller hvor videregivelse er berettiget ifølge disse Betingelser, jf. pkt. 7.

  2. Clout har truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

  3. I det omfang Kunden ved brug af Applikationen anvender oplysninger, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparter, indestår Kunden for, at videregivelse af sådanne oplysninger og Clout's databehandling af sådanne oplysninger ikke krænker tredjepartens rettigheder eller en aftale med tredjemanden. Kunden skal skadesløsholde Clout mod ethvert tab i den forbindelse.
 14. VILKÅRSÆNDRINGER

  1. Clout er berettiget til til enhver tid at ændre disse Betingelser. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Complia's hjemmeside. Clout tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Betingelser.

  2. Hvis Kunden ikke er enig i ændringerne, kan Kunden betragte abonnementet som opsagt. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings eller andre kompensationskrav mod Clout.
 15. TVISTER

  1. Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København.